ochrana osobných údajov GDPR - svietidlá Dilight Bratislava

Turbínová 1, 83104 Bratislava

0905 613 926
Prejsť na obsah

ochrana osobných údajov GDPR

Ochrana osobných údajov GDPR

Ing. Branislav Živica – Dilight, A. Mráza 4, 82103 Bratislava
IČO: 32101449, IČ DPH: SK1020166048

zodpovedná osoba:
Ing. Branislav Živica, +421905613926, dilight@dilight.sk

Informačný text pre klientov o spracovaní ich osobných údajov

Vážení zákazníci,
z platnej právnej úpravy zákona  o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predovšetkým z Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré nadobúda účinnosť ku 25. máju 2018, pre nás vyplýva rad povinností ochrany Vašich osobných údajov.

1. Aké údaje spracovávame?


  • kontaktné osobné údaje vyplnené pri nákupe v eshope alebo odoslané inými prostriedkami diaľkovej komunikácie, typicky meno, fakturačná a dodacia adresa, telefón, e-mail
  • zoznam Vam objednaného resp. zakúpeného tovaru s cenami

Iné Vaše osobné údaje nespracovávame.

2. Na základe čoho, za akým účelom a ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje spracovávame na základe Vami zadaných údajov pri objednávaní a na základe Vami udeleného súhlasu. Účelom je plnenie predmetu objednávky.

Daňové doklady obsahujúce osobné údaje archivujeme v bezpečí na dobu stanovenú príslušnými zákonmi.

V prípade údajov, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu, je doba spracovania obmedzená dobou platnosti súhlasu, spravidla 10 rokov, ak nie je súhlas odvolaný skôr.

3. Komu Vaše osobné údaje sprístupňujeme, či odovzdávame?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme v nevyhnutnom rozsahu iba  prepravnej spoločnosti, za účelom dodania premetu objednávky.

4. Vaše práva podľa platnej právnej úpravy

Podľa platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov máte nasledujúce práva:

- právo prístupu k osobným údajom, ktoré vo Vašom prípade spracovávame,

- právo na opravu Vašich osobných údajov v prípade, že by boli v ktoromkoľvek smere nesprávne, či nepresné,

- v prípade, že by ste zistili, alebo sa domnievali, že vykonávame spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak by Vaše osobné údaje boli nepresné s ohľadom na účel ich spracovania , máte právo požiadať nás o vysvetlenie a tiež požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Vašich osobných údajov),

- právo požadovať vymazanie osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania,

- právo namietať proti spracovaniu za účelom posúdenia, či došlo k porušeniu povinností uložených nám platnou právnou úpravou,

- v prípade, keď Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas

- okrem vyššie uvedeného máte tiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Sekretariát úradu
+ 421 2 32 31 32 14  

V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť písomne ​​na adrese Ing. Branislav Živica, A.Mráza 4, 82103 Bratislava, alebo e-mailom na dilight@dilight.sk

(c) Branislav Živica | aktualizované 23.1.2024
obchodné podmienky a odstúpenie od zmluvy
ochrana osobných údajov
cookies
Návrat na obsah